โปรดรอสักครู่...
Database Monster Boss

ข้อมูลบอสใหม่ และ เก่า ในเซิร์ฟเวอร์เกมส์

Monster : SIREN MOB ID : 3330

Map

ชื่อแมพ : iz_dun02

Name : SIREN

Hp : 8,000,000

Size : Large

Race : Demon

Element : Water

Time : 2 Hour

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Orleans's Glove [1] 0.70%

Monster : LILITH MOB ID : 3331

Map

ชื่อแมพ : gefenia01

Name : LILITH

Hp : 8,000,000

Size : Large

Race : Demon

Element : Dark

Time : 2 Hour

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Valkyrja's Shield [1] 0.70%

Monster : ARTHUR MOB ID : 3599

Map

ชื่อแมพ : gl_cas02

Name : ARTHUR

Hp : Hp : 8,000,000

Size : Large

Race : Demihuman

Element : Dark

Time : 2 Hous

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Combat Knife 0.20%

Monster : RAGGED GOLEM MOB ID : 3473

Map

ชื่อแมพ : gl_prison

Name : RAGGED GOLEM

Hp : 8,000,000

Size : Large

Race : Undead

Element : Undead

Time : 2 Hour

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Diabolus Manteau [1] 0.70%

Monster : BRINARANEA MOB ID : 20421

Map

ชื่อแมพ : dic_fild02

Name : BRINARANEA

Hp : 8,000,000

Size : Large

Race : Demon

Element : Water

Time : 2 Hous

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Valkyrie Armor [1] 0.70%

Monster : CHAOS DEVIL DRAGON MOB ID : 3344

Map

ชื่อแมพ : mag_dun02

Name : CHAOS DEVIL DRAGON

Hp : 8,000,000

Size : Large

Race : Dragon

Element : Fire

Time : 2 Hous

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Nydhorgg's Shadow Garb [1] 0.20%

Monster : Scythe Boss MOB ID : 3628

Map

ชื่อแมพ : moc_fild20

Name : Scythe Boss

Hp : 8,000,000

Size : Medium

Race : Demihuman

Element : Dark

Time : 2 Hous

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Diabolus Robe [1] 0.70%

Monster : FACEWORM QUEEN MOB ID : 2535

Map

ชื่อแมพ : pay_fild10

Name : FACEWORM QUEEN

Hp : 8,000,000

Size : Large

Race : Dragon

Element : Water

Time : 2 Hous

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Diabolus Boots [1] 0.70%

Monster : GM PHOENIX MOB ID : 2492

Map

ชื่อแมพ : lhz_fild03

Name : GM PHOENIX

Hp : 8,000,000

Size : Medium

Race : Demihuman

Element : Nature

Time : 2 Hous

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Valkyrian Manteau [1] 0.80%

Bradium Earring [1] 1%

Monster : GRAND PERE MOB ID : 3073

Map

ชื่อแมพ : ayo_fild02

Name : GRAND PERE

Hp : 8,000,000

Size : Large

Race : Demon

Element : Dark

Time : 2 Hour

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Valkyrja's Shield [1] 0.70%

Monster : HERA MOB ID : 3332

Map

ชื่อแมพ : gl_prison1

Name : HERA

Hp : 8,000,000

Size : Medium

Race : Demon

Element : Dark

Time : 2 Hous

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Twin Edge of Naght Sieger [3] 0.80%

Sniping Suit [1] [1] 0.80%

Monster : HEYDRICH MOB ID : 3294

Map

ชื่อแมพ : cmd_fild06

Name : HEYDRICH

Hp : 8,000,000

Size : Medium

Race : Demihuman

Element : Neutral

Time : 2 Hour

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Diabolus Armor [1] 1%

Diabolus Ring [1] 0.80%

Monster : Abyss Boss MOB ID : 3732

Map

ชื่อแมพ : gl_knt02

Name : Abyss Boss

Hp : 8,000,000

Size : Medium

Race : Demihuman

Element : Neutral

Time : 2 Hous

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Variant Shoes [0] 0.70%

Monster : FLAME KNIGHT MOB ID : 3339

Map

ชื่อแมพ : gl_knt01

Name : FLAME KNIGHT

Hp : 8,000,000

Size : Large

Race : Demihuman

Element : Fire

Time : 2 Hous

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Twin Edge of Naght Sieger [3] 0.80%

Valkyrian Shoes [1] 1%

Monster : SANARE MOB ID : 20358

Map

ชื่อแมพ : prt_fild03

Name : SANARE

Hp : 8,000,000

Size : Medium

Race : Demihuman

Element : Dark

Time : 2 Hous

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Diabolus Robe [1] 0.70%

Monster : DEATH WITCH MOB ID : 20943

Map

ชื่อแมพ : yuno_fild05

Name : DEATH WITCH

Hp : 8,000,000

Size : Medium

Race : Demihuman

Element : Dark

Time : 2 Hous

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Diabolus Manteau [1] 0.80%

Monster : PRINCESS MOB ID : 21061

Map

ชื่อแมพ : odin_tem02

Name : PRINCESS

Hp : 8,000,000

Size : Large

Race : Demihuman

Element : Nature

Time : 2 Hous

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Nydhorgg's Shadow Garb [1] 0.30%

Monster : DARK AMDARAIS MOB ID : 20573

Map

ชื่อแมพ : moc_fild21

Name : DARK AMDARAIS

Hp : 8,000,000

Size : Large

Race : Demon

Element : Dark

Time : 2 Hour

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Variant Shoes [0] 0.70%

Monster : KANABIAN MOB ID : 2563

Map

ชื่อแมพ : hu_fild05

Name : KANABIAN

Hp : 8,000,000

Size : Medium

Race : Demihuman

Element : Neutral

Time : 2 Hour

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Valkyrian Armor [1] 0.70%

Monster : NOVICE BOSS MOB ID : 2549

Map

ชื่อแมพ : ein_fild10

Name : NOVICE BOSS

Hp : Hp : 8,000,000

Size : Medium

Race : Demihuman

Element : Neutral

Time : 2 Hous

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Valkyrja's Shield [1] 0.70%

Monster : KADES MOB ID : 2255

Map

ชื่อแมพ : gl_church

Name : KADES

Hp : 8,000,000

Size : Large

Race : Demon

Element : Dark

Time : 2 Hour

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Orleans's Glove [1] 0.70%

Monster : KING SCHMIDT MOB ID : 20385

Map

ชื่อแมพ : gon_fild01

Name : KING SCHMIDT

Hp : 8,000,000

Size : Medium

Race : Demihuman

Element : Neutral

Time : 2 Hous

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Valkyrie Shoes [1] 1%

Diabolus Ring [1] 0.70%

Monster : DARK THANATOS MOB ID : 20784

Map

ชื่อแมพ : cmd_fild09

Name : DARK THANATOS

Hp : 8,000,000

Size : Large

Race : Demihuman

Element : Neutral

Time : 2 Hous

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Diabolus Armor [1] 0.80%

Ice pick 0.20%

Monster : MAID PRINCESS MOB ID : 21062

Map

ชื่อแมพ : odin_tem01

Name : MAID PRINCESS

Hp : 8,000,000

Size : Large

Race : Demihuman

Element : Dark

Time : 2 Hous

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Diabolus Boots [1] 0.70%

Monster : MOROCC ADT MOB ID : 3097

Map

ชื่อแมพ : moc_fild16

Name : MOROCC ADT

Hp : 8,000,000

Size : Medium

Race : Demihuman

Element : Neutral

Time : 2 Hous

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Diabolus Ring [1] 0.70%

Monster : AMDARAIS MOB ID : 2476

Map

ชื่อแมพ : moc_fild11

Name : AMDARAIS

Hp : 8,000,000

Size : Large

Race : Demon

Element : Dark

Time : 2 Hous

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Diabolus Manteau [1] 0.70%

Flame Manteau of Naght Sieger[1] 80%

Monster : KING PORING MOB ID : 3810

Map

ชื่อแมพ : pay_fild04

Name : KING PORING

Hp : 8,000,000

Size : Large

Race : Demon

Element : Dark

Time : 2 Hour

Item Drop

Enriched Elunium 3%

Enriched Oridecon 3%

Cash Coin(100) 1.50%

Bag of Gold Coins 30%

Bloody Twig 5%

Sniping Suit [1] 0.90%

Monster : Amon Ra MOB ID : 1511

Map

moc_pryd06

Time

1 Hour

Monster : Atroce MOB ID : 1785

Map

ra_fild02, ra_fild03, ra_fild04

ve_fild01, ve_fild02

Time

3-6 Hour

Monster : Bacsojin MOB ID : 1630

Map

lou_dun03

Time

2 Hour

Monster : Baphomet MOB ID : 1039

Map

prt_maze03

Time

2 Hour

Monster : Beelzebub MOB ID : 1874

Map

abbey03

Time

12 Hour

Monster : Boitata MOB ID : 2068

Map

bra_dun02

Time

2 Hour

Monster : Detardeurus MOB ID : 1719

Map

abyss_03

Time

2 Hour

Monster : Dark Lord MOB ID : 1272

Map

gld_dun04, gl_chyard

Time

1-2 Hour

Monster : Doppelganger MOB ID : 1046

Map

gef_dun02 , gld_dun02

Time

2-4 Hour

Monster : Dracula MOB ID : 1389

Map

gef_dun01

Time

1 Hour

Monster : Drake MOB ID : 1112

Map

treasure02

Time

2 Hour

Monster : Eddga MOB ID : 1115

Map

pay_fild11

Time

2 Hour

Monster : Evil Snake Lord MOB ID : 1418

Map

gon_dun03

Time

2 Hour

Monster : Fallen Bishop MOB ID : 1871

Map

abbey02

Time

2 Hour

Monster : Garm MOB ID : 1252

Map

xmas_fild01

Time

2 Hour

Monster : Gloom Under Night MOB ID : 1768

Map

ra_san05

Time

5 Hour

Monster : Golden Thief Bug MOB ID : 1086

Map

prt_sewb4

Time

1 Hour

Monster : Gopinich MOB ID : 1885

Map

mosk_dun03

Time

2 Hour

Monster : Ifrit MOB ID : 1832

Map

thor_v03

Time

11-12 Hour

Monster : Incantation Samurai MOB ID : 1492

Map

ama_dun03

Time

1.30 Hour

Monster : Kiel D-01 MOB ID : 1734

Map

kh_dun02

Time

2.30 Hour

Monster : Stormy Knight MOB ID : 1251

Map

xmas_dun02

Time

1 Hour

Monster : Ktullanux MOB ID : 1779

Map

ice_dun03

Time

4-8 Hour

Monster : Lady Tanee MOB ID : 1688

Map

ayo_dun02

Time

7 Hour

Monster : Lord of Death MOB ID : 1373

Map

niflheim

Time

2 Hour

Monster : Maya MOB ID : 1147

Map

anthell02 , gld_dun03

Time

2-4 Hour

Monster : Mistress MOB ID : 1059

Map

mjolnir_04

Time

2 Hour

Monster : Moonlight Flower MOB ID : 1150

Map

pay_dun04

Time

1 Hour

Monster : Orc Hero MOB ID : 1087

Map

gef_fild02 , gef_fild14

Time

1 Hour

Monster : Orc Lord MOB ID : 1190

Map

gef_fild10

Time

2 Hour

Monster : Osiris MOB ID : 1038

Map

moc_pryd04

Time

1 Hour

Monster : Pharaoh MOB ID : 1157

Map

in_sphinx5

Time

1 Hour

Monster : Phreeoni MOB ID : 1159

Map

moc_fild17

Time

2 Hour

Monster : RSX 0806 MOB ID : 1623

Map

ein_dun02

Time

2.30 Hour

Monster : Tao Gunka MOB ID : 1583

Map

beach_dun

Time

5 Hour

Monster : Thanatos / Memory of Thanatos MOB ID : 1708

Map

thana_boss

Time

8 Hour

Monster : Valkyrie Randgris MOB ID : 1751

Map

odin_tem03

Time

8 Hour

Monster : Vesper MOB ID : 1685

Map

jupe_core

Time

2 Hour

Monster : Wounded Morroc MOB ID : 1917

Map

moc_fild22

Time

12 Hour

Monster : Ygnizem / Egnigem Cenia MOB ID : 1658

Map

lhz_dun02

Time

2 Hour

Monster : Assassin Cross Eremes MOB ID : 1647

Map

lhz_dun03

Time

1.30 Hour

Monster : High Priest Magaleta MOB ID : 1649

Map

lhz_dun03

Time

1.30 Hour

Monster : High Wizard Katrinn MOB ID : 1651

Map

lhz_dun03

Time

1.30 Hour

Monster : Lord Knight Seyren MOB ID : 1646

Map

lhz_dun03

Time

1.30 Hour

Monster : Sniper Shecil / Sniper Cecil MOB ID : 1650

Map

lhz_dun03

Time

1.30 Hour

Monster : Whitesmith Harword MOB ID : 1648

Map

lhz_dun03

Time

1.30 Hour